Drukuj

Statut

Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. Antoniego Kępińskiego
w Jarosławiu


/ Tekst jednolity statutu z dnia 1 stycznia 1993 roku, z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych:
Uchwałą Nr XII/125/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 listopada 1999 roku
Uchwałą Nr XXXII/350/01 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2001roku
Uchwałą Nr XXII/242/04 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2004 roku
Uchwałą Nr XXXIV/380/05 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 stycznia 2005 roku
Uchwałą Nr LXI/763/06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2006 roku
Uchwałą Nr LXIII/803/06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 20 października 2006 roku
Uchwałą Nr IV/50/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 stycznia 2007 roku
Uchwałą nr VII/104/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2007 roku
Uchwałą nr XXIX/541/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 grudnia 2008 roku
Uchwałą Nr XXXII/598/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2009 roku

 

                  Rozdział I
          Postanowienia ogólne

                      § 1

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego
w Jarosławiu, zwany dalej “Zespołem” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

  § 2

1. Zespół został utworzony przez Wojewodę Przemyskiego .
2. Uprawnienia organu, który jest wymieniony w ust. 1 wykonuje począwszy od 1 stycznia 1999 roku
    Województwo Podkarpackie na mocy art. 47 ust. 1 z dnia 13 października 1998 roku przepisy
    wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm./
    oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie wykazu
    samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu terytorialnego
    właściwych do przejęcia uprawnień organu, który je utworzył /Dz. U. nr 145, poz. 941 z późn. zm./

            § 3

Zespół działa na podstawie:
1. Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. /Dz. U. z 2007 roku, Nr 14,
    poz.89 z póz. zm.)”,
2. Przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy.
3. Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. /Dz. U. Nr 111,
    poz. 535, z póź. zm./
4. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.
    /Dz. U. z 2007 roku, Nr 70, poz.473 zpóźn.zm)’.
5. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. /Dz. U. Nr 75, poz. 468/

  § 4

Siedzibą Zespołu jest miasto Jarosław.

  § 5

Obszarem działalności Zespołu jest teren województwa podkarpackiego.

  § 6

Do podstawowych zadań Zespołu należy:
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, ambulatoryjnych i stacjonarnych w zakresie: psychiatrii,
    uzależnień, neurologii, i osobom z zaburzeniami psychicznymi w zakresie chorób somatycznych,
    a w szczególności:

1/ udzielanie porad i wykonywanie badań lekarskich,
2/ stosowanie specjalistycznego leczenia,
3/ wykonywanie badań i prowadzenie terapii psychologicznej,
4/ prowadzenie rehabilitacji leczniczej,
5/ wykonywanie badań diagnostycznych, w tym z analityką medyczną,
6/ zapewnienie przyjętemu pacjentowi: świadczeń zdrowotnych, środków
    farmaceutycznych i materiałów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego
    do stanu zdrowia,
7/ orzekanie o stanie zdrowia pacjentów,
8/ opiniowanie o stanie zdrowia psychicznego osób kierowanych do badania
    ambulatoryjnego lub na obserwację w oddziale psychiatrii sądowej, przeprowadzane
    na żądanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu.
9/ wykonywanie środka zabezpieczającego wobec osób skierowanych przez uprawnione
    organy.

2. Prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej, w tym:

1/ sprawozdawczości statystyczno-medycznej,
2/ dokształcania pracowników poprzez organizowanie szkoleń wewnątrzzakładowych,
3/ współpracy z wojewódzkimi i centralnymi ośrodkami w zakresie szkolenia
    podyplomowego pracowników działalności podstawowej,
4/ promocji zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.

3. Realizowanie zadań z zakresu obronności, OC, zagrożeń kryzysowych, ochrony cywilnej i ochrony
    informacji niejawnych mających na celu przygotowanie Zespołu na wypadek wystąpienia sytuacji
    kryzysowych w czasie pokoju oraz do działania w okresie zagrożenia
    bezpieczeństwa państwa i wojny.

 

            Rozdział II
      Zarządzanie zespołem

                  § 7

1. Odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem ponosi Dyrektor Zespołu.
2. Dyrektor Zespołu kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz.
    Dyrektor Zespołu jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu.
3. Zarząd Województwa Podkarpackiego nawiązuje z Dyrektorem Zespołu stosunek pracy
    na podstawie powołania, umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.

        § 8

1. W skład Zespołu wchodzą:
     1)Szpital

a) Izba Przyjęć
b) Oddziały Psychiatryczne Subrejonowe oznaczone kolejno, I, II, III,
c) Oddział Psychogeriatryczny
d) Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu
     z Pododdziałem Psychiatrii Ogólnej
e) Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu
f)  Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
g) Oddział Dzienny Psychiatryczny
h) Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej
i)  Pracownia Rehabilitacji Psychiatrycznej
j)  Laboratorium Analityczne
k) Apteka Szpitalna.

    2) Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego

a) Poradnia Zdrowia Psychicznego
b) Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień
c) Poradnia Neurologiczna
d) Pracownia Psychologii Klinicznej
e) Poradnia Psychologiczna
f) Poradnia Psychoterapii
g) Gabinet Zabiegowy
h) Dział Rehabilitacji Schorzeń Neurologicznych i Narządu Ruchu
i) Przychodnia Przyzakładowa
j) Pracownie diagnostyczne:
- Pracownia RTG
- Pracownia EEG
- Pracownia EKG
- Pracownia USG

    3) Pielęgniarka Epidemiologiczna

    4) Dział Organizacji i Nadzoru

    5) Jednostki działalności administracyjnej, technicznej, gospodarczej i obsługi:

a) Dział Finansowo-Księgowy
b) Dział Administracyjno-Gospodarczy
c) Dział Służb Pracowniczych
d) Dział Techniczny
e) Sekcja Żywienia
f) Specjalista ds. zamówień publicznych
g) Radca Prawny
h) Informatyk
i) Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
j) Inspektor ochrony przeciwpożarowej
k) Kancelaria Tajna
l) Inspektor ds. obronnych
m) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
n) Pełnomocnik Dyrektora ds. zintegrowanego systemu zarządzania
o) Archiwum Zakładowe
p) Kapelan szpitalny

2. Schemat organizacyjny Zespołu stanowi załącznik do Statutu.

 

          Rozdział III
        Rada Społeczna

                § 9

Rada Społeczna Zespołu zwana dalej Radą jest organem:
1. inicjującym i opiniodawczym Sejmiku i Zarządu Województwa Podkarpackiego,
2. doradczym Dyrektora Zespołu.

      § 10

Radę powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podkarpackiego.

                                                                  § 11

W skład Rady wchodzą:
a) przewodniczący – Przewodniczący Zarządu Województwa Podkarpackiego
lub osoba przez niego wyznaczona,
b) członkowie – przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego oraz sześciu przedstawicieli wyłonionych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.

                                                                  § 12

Kadencja Rady trwa 3 lata.

                                                                  § 13

Do kompetencji Rady należy:
1. Przedstawianie Zarządowi Województwa Podkarpackiego wniosków i opinii w sprawach:

a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia
    na świadczenia zdrowotne,
b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
    i sprzętu medycznego,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową,
    rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
d) przyznawania Dyrektorowi Zespołu nagród,
e) rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym
zakładem opieki zdrowotnej z Dyrektorem Zespołu.

2. Przedstawianie Dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych i dotacji.
d) podziału zysku

3. Uchwalanie regulaminu swej działalności oraz przedkładanie do zatwierdzania
    Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
4. Zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zespołu.
5. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające
    ze świadczeń Zespołu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
6. Przedstawianie wniosków Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
7. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zespołu.
8. Uchwalanie statutu i zmian w statucie Zespołu i przedkładanie go do zatwierdzenia
    Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

                                                                  § 14

1. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący.
2. Tryb pracy Rady i sposób podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej
    Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu

                                                                  § 15

1. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor Zespołu, przedstawiciel organizacji związkowej,
    przedstawiciele samorządu lekarzy i samorządu pielęgniarek i położnych.
2. Od uchwały Rady, Dyrektorowi Zespołu przysługuje odwołanie
   do Zarządu Województwa Podkarpackiego.

 

                                                             Rozdział IV
                                                      Gospodarka finansowa

                                                                  § 16

1. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego
    zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia
    1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.)
2. Rachunkowość Zespołu prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września
    1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.)
2. Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie planu finansowego
    ustalanego przez Dyrektora Zespołu.

                                                                  § 17

1. Działalność Zespołu finansowana jest na podstawie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
2. Zespół może uzyskiwać środki finansowe:
    1/ z odpłatności świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:

a) Samorządu Województwa Podkarpackiego lub innych organów uprawnionych
    na podstawie odrębnych przepisów,
b) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
c) instytucji ubezpieczeniowych,
d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,
e) innych zakładów opieki zdrowotnej,
f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia
   nie przysługujące w ramach ubezpieczenia.

    2/ na realizację zadań i programów zdrowotnych,
    3/ z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia
        zagranicznego, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
        o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. nr 91, poz. 408 z późn. zm./,
    4/ z prowadzenia innej, niż udzielanie świadczeń zdrowotnych działalności gospodarczej.
3. Zespół może otrzymać dodatkowe dotacje budżetowe na:
    1/ realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów
        zdrowotnych oraz promocję zdrowia,
    2/ pokrycie kosztów uczestnictwa w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób
        wykonujących zawody medyczne,
    3/ inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego,
    4/ zadania dodatkowe nałożone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego ze względu
        na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu
        wykonania zobowiązań międzynarodowych,
    5/ cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów,
    6/ działalność podstawową i inwestycyjną z innych źródeł, w tym z funduszy celowych.

                                                                  § 18

1. Zespół sporządza bilans i ustala wynik działalności finansowej.
2. Zespół decyduje samodzielnie o podziale zysku.
3. Zyski uzyskane z prowadzonej przez Zespół działalności, w tym działalności gospodarczej
    przekazywane będą w całości na działalność statutową.

 

                                                             Rozdział V
                                                     Postanowienia końcowe

                                                                  § 19

W sprawach nieuregulowanych w statucie Zespołu mają zastosowanie postanowienia ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i przepisy wydane na jej podstawie oraz Kodeks Pracy.

                                                                  § 20

Statut obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Wojewodę Przemyskiego.