PDF Drukuj Email
wtorek, 09 lutego 2010 13:00Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
im prof. A. Kępińskiego
37-500 Jarosław ul. Kościuszki 18


Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na :
wynajem pomieszczeń na aptekę ogólnodostępna na czas nieokreślony/stosując Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14. 09.2004 r. Dz.U. nr 207, poz. 2108 , § 16-23/  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów na wynajem nieruchomości/

Warunki  udziału w przetargu


I. Przedmiotem dzierżawy są:
Pomieszczenia na aptekę ogólnodostępną w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu przy ul. Kościuszki 18. zlokalizowane w budynku nr. 1 (parter) zwanym diagnostycznym  posadowionym na działce
Nr. 1656/5 o powierzchni 3,1093 ha, KW-78184.
Pomieszczenie o łącznej powierzchni 101,90 m2
Nieruchomość  wolna od zajęć

II. Cena wywoławcza czynszu miesięcznie wynosi netto 40  zł/ m2

Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 %.
Czynsz płatny z góry do 15 każdego miesiąca.
Oprócz czynszu Najemca zobowiązany będzie płacić Wynajmującemu
za media :
1.    Centralne ogrzewanie za 1 m2 powierzchni ogrzewanej
2.    Energię elektryczną
3.    Zużycie wody i odprowadzenie ścieków na cele socjalno bytowe
4.    Usługi telekomunikacyjne
Każda zmiana stawek mediów ( energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda, odprowadzanie ścieków usługi telekomunikacyjne) przez usługodawców   powodować będzie zmianę wysokości czynszu.
Powyższy fakt nie będzie stanowić zmiany warunków umowy poprzez wprowadzenie aneksów.
Ponadto Wynajmujący zobowiązany jest do zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych oraz umowę na odbiór i utylizację wytworzonych odpadów.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany stawki czynszu wynikającej
ze wzrostu poziomu cen rynkowych gruntów i powierzchni użytkowych.

III. Wadium w kwocie 3000 zł należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu
Nr konta 92 9096 0004 2001 0050 3400 0001 Bank Spółdzielczy w Jarosławiu lub wpłacić gotówką w Kasie SPZOZ Jarosław najpóźniej do dnia 
22.02.2010 do godziny 10 00
Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika , który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zakończenia przetargu.
Wadium przepada na rzecz SP ZOZ Jarosław z chwilą jeżeli oferent którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy.

IV. Warunkami przystąpienia do przetargu są:

1.    Złożenie oferty wg załączonego załącznika nr. 1
2.    Wpłacenie wadium
3.    Okazanie dowodu wpłaty wadium
4.    Załączeniu zaparafowanego projektu umowy.

V. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Przetarg na wynajem pomieszczeń na aptekę ogólnodostępna” do dnia 22 02.2010r.
godz.12 00 na adres Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu ul. Kościuszki 18 -  Sekretariat

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.02.2010 r. o godz.12 00 w siedzibie ogłaszającego- Świetlica w budynku nr.5 (piętro) w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu przy ul.
Kościuszki 18.
Otwarcie ofert jest jawne

VII. Kryterium wyboru oferty

Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza oferta cenowa na wynajem pomieszczeń.
Umowa zostanie podpisana z oferentem który zaoferował najwyższa cenę miesięcznego najmu netto.

VIII. Wyniki przetargu

Informacje o wynikach przetargu dla osób i podmiotów które złożyły oferty cenowe zostanie przekazana w ciągu 7 dni liczone od daty otwarcia ofert.

IX. Umowa

Umowa najmu zostanie podpisana w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

X. Pomieszczenie

Pomieszczenie można oglądać w dniach od. 12 .02.2010 w dni robocze
w godz. 10:00 –14:00.
Przed rozpoczęciem działalności lecz nie później niż 2 miesiące od chwili podpisania umowy Najemca zobowiązany jest dostosować przedmiot Najmu na własny koszt do wymogów Prawa Farmaceutycznego oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymogów jakim powinien odpowiadać lokal apteki w uzgodnieniu z Wynajmującym jeśli chodzi o roboty modernizacyjne.
Po uzgodnieniu z Wynajmującym istnieje możliwość opomiarowania wody, energii elektrycznej  na koszt Najemcy. 

XI. Wynajmującemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Wszelkiej informacji dotyczących wynajmu pomieszczeń udziela dział administracyjno- gospodarczy nr. tel. 016  621 46 11 wew. 203 w godz.
8:00-15:00 w dni robocze.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przetargową, tekstem umowy najmu która nie podlega negocjacjom.
Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki przetargu.
Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.spzoz.jaroslaw.pl oraz  dziale administracyjno-gospodarczym w budynku administracyjnym Nr 5
pokój 34 , od poniedziałku do piątku od godziny 8-1400
Ogłoszenie jest publikowane na stronie internetowe www.spzoz.jaroslaw.pl
i tablicy ogłoszeń  w bud. Nr 5 SPZOZ Jarosław przy ul. Kościuszki 18 oraz prasie lokalnej.

Pliki do pobrania:

PDF Ogłoszenie o przetargu
PDF Umowa najmu - projekt
PDF Załącznik 1
DOC Umowa najmu - projekt
DOC Załącznik 1