Dostawa Warzyw do kuchni szpitalnej Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
( zamieszczone w BZP w dniu 21.01.2010r. nr ogłoszenia: 13759)

  Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego
Kępińskiego w Jarosławiu
Kościuszki 18
37-500 Jarosław
ogłasza przetarg nieograniczony na:
dostawę warzyw do kuchni szpitalnej
Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 03212100-1 Ziemniaki; 03221000-6 Warzywa;
03221100-7 Warzywa korzeniowe i bulwiaste; 03221230-7 Papryka; 03221240-0 Pomidory; 03221300-9
Warzywa liściaste; 03221400-0 Warzywa kapustne; 03222200-5 Owoce cytrusowe; 15331142-4 Kapusta
przetworzona


Termin wykonania zamówienia : 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia

Termin związania ofertą:
30 dni

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Wielkość zamówienia około 110 000 PLN.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje do wyboru oferty wykorzystania aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie zł brutto
można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.spzoz.jaroslaw.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
· w zakresie proceduralnym:
1 Krzysztof Jeżowski - tel. ( 016) 6214611 w. 347.
· w zakresie merytorycznym:
1 Józef Kmiecik - tel. ( 016) 6214611

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr sekretariat do dnia 02.02.2010r. do
godz. 12:00.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz.
1655 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą
„spełnia – nie spełnia”.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Lp: Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Nr Kryterium  Waga
 1 Cena (koszt) 100%

 

Jarosław dnia: 2010-01-21

Pliki do pobrania:

PDF Ogłoszenie o przetargu
PDF Specyfikacja istotnych warunków zamówienia