Drukuj Email
poniedziałek, 21 września 2009 09:44

 

Jarosław 2009-09-21
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im prof. Antoniego Kępińskiego , 37-500 Jarosław ul. Kościuszki 18


Ogłasza przetarg ustny w drodze licytacji publicznejPrzedmiotem przetargu jest :

 

 1. Wynajem pomieszczenia użytkowego o pow. 45 m2 zlokalizowanego w budynku nr.1 tzw. diagnostycznym  posadowionym na działce nr 1656/5 przy ul. Kościuszki 18 w Jarosławiu z przeznaczeniem na prowadzenie salonu prasowego wraz z kawiarnią oraz asortymentem spożywczym  bez  prawa do sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych.
 2. Cena wywoławcza za 1 m2powierzchni  wynosi: 20 zł netto + 22% podatku VAT
 3. Cena wywoławcza nie uwzględnia  :
  1. opłaty za centralne ogrzewanie które naliczane będzie za 1 m2 powierzchni
   grzewcze razy współczynnik kosztów własnych,
  2. opłata za pobór energii elektrycznej rozliczana będzie ryczałtowo do chwili:
   zainstalowania podlicznika energii przez wybranego oferenta na jego koszt,
  3. zużycia wody i odprowadzenia kanalizacji na cele socjalno-bytowe będzie
   rozliczane ryczałtowo do chwili zainstalowania wodomierza przez oferenta na jego
   koszt.
  4. wywóz odpadów komunalnych.
 4. Wysokość wadium ustala się 10% ceny czynszu rocznego tj. 1300 złotych.
 5. Termin wpłaty wadium ustala się na dzień  6 październik 2009 r.  do  godz. 1000
 6. Wadium w ustalonej kwocie można wpłacić w Kasie SP ZOZ Jarosław  lub na konto Banku Spółdzielczego w Jarosławiu Nr  konta 92 90 96 000 42 001 00 50 34 00 00 01
 7. Przetarg na wynajem odbędzie się w dniu  6 październik 2009 r. godz. 12 00 w świetlicy budynku Nr 5 w SP ZOZ Jarosław ul. Kościuszki 18
 8. Pomieszczenie pod wynajem można oglądać w dni robocze w godz.  8- 1400
 9. Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy składają wadium w wysokości przewidzianej w warunkach przetargu.
 10. Licytacja rozpocznie się od wywołania ceny najmu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
 11. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.
 12. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej 1 m2 powierzchni.
 13. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestników przetargu , gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.
 14. Po ustaniu postąpień – osoba prowadząca przetarg uprzedzając obecnych po trzecim ogłoszeniu zamyka  przetarg i udziela przybicia licytantowi , który zaoferował najwyższą cenę.
 15. Wadium złożone w gotówce przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet czynszu.
 16. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu ulega zwrotowi
 17. Wadium przepada na rzecz wynajmującego jeżeli oferent który nabył prawa do lokalu uchyli się od zawarcia umowy,
 18. Oferent który  uchylił się od podpisania umowy nie może uczestniczyć w ponownym przetargu  o wyżej wymieniony lokal.
 19. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.
  Pozostałe obowiązki  najemcy zostały określone w „ Projekcie Umowy Najmu” stanowiącej załącznik  Nr.1 do zasad przetargu
 20. Szczegółowych informacji w sprawie lokalu udziela dział administracyjno-gospodarczy tel.016 / 621-46-11 wew. 203Ogłoszenie jest publikowane na stronie internetowej www.spzoz.jaroslaw.pl na tablicy ogłoszeń w budynku administracji SP ZOZ Jarosław przy ul. Kościuszki, oraz jednorazowo w prasie lokalnej.

Poprawiony: piątek, 20 listopada 2009 12:07