Drukuj Email
niedziela, 29 marca 2009 01:00

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor
Specjalistycznego Psychiatrycznego
 Zespół Opieki Zdrowotnej
im. prof. Antoniego Kepińskiego
37-500 Jarosław ul. Kościuszki 18
tel. (016) 6244611 fax. (016) 6212445
www.spzozjsroslaw.prv.pl


Działając na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz. U. Nr 91 poz.408 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. 93 poz. 592)
ogłasza konkurs na usługi medyczne i zaprasza do składania ofert.
Przedmiot konkursu:
Usługi lekarskie w zakresie porad neurologicznych w Poradni Neurologicznej w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego.

 

1. Okres realizacji świadczeń – 01.04.2009r. – 30.06.2009r.
2. Oferty należy składać do dnia 18.03.2009r. do godziny 12:00 w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu pokój nr 4 (sekretariat) – budynek administracji.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.03.2009r. o godz. 12:00 w pokoju nr – 16 Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.
4. Termin związania z ofertą wynosi 15 dni liczony od upływu terminu składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
6. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnia dotyczące wątpliwości związanych z materiałami informacyjnymi, sposobem przygotowania oferty itp.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. med. Piotr Cisek tel (016) 62104611 w.
7. Oferenci moją możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu–  §16 i § 17 rozporządzenia MZiOS z dnia 13.07.1998r. (Dz. U. 1998.93.592 z póżn. zm.).
8. Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w SP ZOZ
w Jarosławiu w pokoju nr 14  w godz. 8:00 – 15:00.  lub na stronie www.spzozjaroslaw.prv.pl

Pobierz: Szczegółowe warunki konkursu ofert