Drukuj Email

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu mieści się w budynkach po austriackich Koszarach Obrony Krajowej. Tworzy je kilka piętrowych pawilonów w stylu eklektycznym. Stanowią one cenny zespół architektoniczny, zachowany niemal w swej pierwotnej formie o wielkich walorach historycznych. Zbudowano je w 1901 r. z funduszy rządowych dla 34 pułku piechoty Obrony Krajowej "Jarosław". Władze miejskie sfinansowały budowę ul. Kościuszki. W jednym z pawilonów koszarowych mieścił się od początku Szpital Obrony Krajowej. W listopadzie 1918 r. koszary przejęła polska komenda miasta, kierowana przez mjr Aleksandra Krajewskiego. Na ich terenie odbywała się rekrutacja żołnierzy do 1 pułku Strzelców Ziemi Jarosławskiej. Od 25.01.1919 r. stacjonował w koszarach batalion zapasowy 39 pułku piechoty Strzelców Lwowskich. Cały pułk przybył tu na stałe w 1921 r. W 1934 r. w 15 rocznicę zwycięskich walk o Lwów wzniesiono na dziedzińcu koszar pomnik J. Piłsudskiego.

15 stycznia 1954 r. został powołany do życia Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Jarosławiu jako pierwsza zorganizowana placówka lecznictwa psychiatrycznego w byłym województwie rzeszowskim. Inicjatorem powołania szpitala był ówczesny konsultant krajowy i dyrektor Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kobierzynie dr med. Jan Gallus.
Dzięki staraniom pierwszego dyrektora lek. med. Tadeusza Eljasza i ogromnej pomocy oraz życzliwości ze strony Ministerstwa Zdrowia w 1955 r. udało się pozyskać dla szpitala nieużywane, zaniedbane budynki koszarowe przy ul. Kościuszki. Budynki wymagały niezwłocznych remontów i różnorodnych prac adaptacyjnych. W budynku nr 4 uruchomiono pierwszy oddział męski, izbę przyjęć i dyżurkę lekarską. Stopniowo uruchamiano budynki nr 3, 2 i 5 dokąd przeniesiono dyrekcję i administrację szpitala.

W 1958 r. Szpital Psychiatryczny w Jarosławiu otrzymuje kolejne budynki powojskowe w Żurawicy, w których umieszcza się 80 przewlekle chorych i stopniowo zwiększa liczbę łóżek do 375. W 1966 r. zostaje uruchomiony 55 łóżkowy oddział, zlokalizowany w zabytkowym pałacu w Rudołowicach. W 1970 r. szpital posiadał 1195 łóżek rzeczywistych, miał 17 oddziałów, zatrudniał 22 lekarzy, w tym 11 lekarzy psychiatrów, dysponował sprawnym zapleczem diagnostycznym.Od grudnia 1969 r. do końca 1972 r. kolejnym dyrektorem szpitala był lek. med. Janusz Wałęga. Działalność szpitala w tym czasie skoncentrowana była na kontynuowaniu i zakończeniu szeregu ważnych prac modernizacyjno - remontowych.

Od dnia 1 kwietnia 1973 r. oddziały dla przewlekle chorych w Żurawicy zostały powołane do życia jako samodzielny szpital psychiatryczny o 375 łóżkach rzeczywistych. Dyrektorem szpitala w Żurawicy został lek. med. Janusz Wałęga.
Funkcję dyrektora szpitala psychiatrycznego w Jarosławiu objął z dniem 1 lutego 1973 r. lek. med. Kazimierz Malik. Szpital liczył wówczas 935 łóżek rzeczywistych.
Z dniem 1 stycznia 1975 r. powołany został Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej, który powstał z połączenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych z Wojewódzką Przychodnią Zdrowia Psychicznego w Jarosławiu. Działalność kadry kierowniczej szpitala, personelu lekarskiego i innego po utworzeniu zespołu skoncentrowała się na pełnym przeobrażeniu i zmianie modelu samego szpitala i wszystkich współpracujących z nią placówek. Przeprowadzono kolejne korekty subrejonizacji wprowadzonej w 1969 r., w I połowie 1979 r. wprowadzono pełną koedukację we wszystkich oddziałach z wyjątkiem oddziału psychiatrii sądowej i odwykowego. Funkcjonowanie oddziałów oparto o społeczność leczniczą i humanizm w postępowaniu z chorymi psychicznie, rozwinięto działalność szkoleniowo - edukacyjną personelu. Dnia 24 maja 1979 roku w uznaniu zasług w działalności dydaktycznej, usługowej i organizatorskiej oraz rozwoju zamkniętego i otwartego lecznictwa psychiatrycznego, w oparciu o opinię Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Krajowego Zespołu Specjalistycznego w dziedzinie Psychiatrii i Neurologii oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z okazji 25-lecia działalności, Wojewódzka Rada Narodowa w Przemyślu nadała Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu imię profesora Antoniego Kępińskiego, jednego z najwybitniejszych psychiatrów polskich.

Od dnia 1 stycznia 1986 r. dyrektorem SPZOZ w Jarosławiu został lek. med. Stanisław Adamik i pełnił tę funkcję do dnia 28 grudnia 2003 r.

Od dnia 29 grudnia 2003 r. na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego na stanowisko Dyrektora SPZOZ został powołany lek. med. Janusz Jaskuła, który funkcję Dyrektora Zespołu pełnił do dnia 31.10.2006 r.

W dniu 01.11.2006 r. Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu, powołany został lek.med. Jacek Mendocha,  który funkcję tę pełnił do dnia 30.06.2007 r.

Od dnia 1 lipca 2007 r. na na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego funkcję  Dyrektora Zespołu pełni mgr Józef Długoń