Centrum Zdrowia Psychicznego Drukuj Email

W Szpitalu Psychiatrycznym ruszył program pilotażowy

w Centrum Zdrowia Psychicznego

Od 1 października br. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu realizuje pilotażowy program, finansowany z budżetu państwa. Co to oznacza dla szpitala i dla mieszkańców powiatu? Otóż każda osoba z terenu powiatu jarosławskiego, która ukończyła 18 lat jest objęta kompleksową opieką psychiatryczną (doraźną, ambulatoryjną, środowiskową, dzienną i całodobową) przez jednostkę organizacyjną SPZOZ w Jarosławiu o nazwie Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP). Centrum Zdrowia Psychicznego realizuje swoje zadania w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych takich jak: Oddział Psychiatryczny II, Oddział Dzienny Psychiatryczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Zespół Leczenia Środowiskowego. Z tego wynika, że pilotaż osadzony jest w ramach dotychczasowej struktury. Natomiast przemodelowaniu ulega sposób pracy personelu, który pracuje w podstawowej opiece psychiatrycznej zwanej Centrum Zdrowia Psychicznego, w sposób rotacyjny na wszystkich poziomach opieki, czyli na poziome opieki stacjonarnej, dziennej, ambulatoryjnej czy domowej, w zależności od potrzeb beneficjenta systemu. Personel pracuje zespołowo. Każdy mieszkaniec otrzymuje pomoc równo dostępną, dostosowaną do potrzeb, skuteczną, godziwą i sprawiedliwą.

Takim miejscem, gdzie mieszkaniec powiatu może przyjść ze swoim problemem, jest Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny (PZK). Jest on czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:25 do 18.00, a znajduje się w Poradni Zdrowia Psychicznego, mieszczącej się w budynku nr 1 na I piętrze. Osoby zatrudnione w PZK są pierwszym ogniwem nowego modelu. To tutaj osoba zainteresowana otrzyma informację jaka pomoc byłaby adekwatna do jej sytuacji, kiedy zostanie przyjęta do lekarza w poradni czy oddziale, lub też jakie są możliwości wsparcia jej nie tylko ze strony naszego CZP, ale i z koszyka świadczeń społecznych. Mam tu na myśli usługi opiekuńcze, pomoc bytową czy grupy wsparcia. Te działania wynikają już konkretnie ze współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, z którymi współpracę będziemy rozwijać i zacieśniać.

Punktem kluczowym pilotażu jest przeniesienie punktu ciężkości z lecznictwa zamkniętego do lecznictwa środowiskowego. Czyli odwrócenie dotychczasowej piramidy, gdzie to lecznictwo szpitalne było podstawą systemu. Dlatego też planuję wzmocnić kadrowo zespół leczenia środowiskowego, poprzez stopniowe przesunięcie personelu z lecznictwa zamkniętego do lecznictwa środowiskowego. W najbliższym czasie wzmocnię również zespół środowiskowy o dodatkowe środki transportu, tak aby dotarcie do domu pacjenta odbywało się bez zbędnej zwłoki.

Nad całością zintegrowanych świadczeń psychiatrycznych czuwa powołany Koordynator Opieki CZP, który równocześnie równocześnie pełni funkcję Kierownika Oddziału Psychiatrycznego II.

Jaki jest cel pilotażu i skąd ten pomysł?

Otóż eksperci z dziedziny psychiatrii od lat wskazują potrzebę reformy opieki psychiatrycznej. W ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 wśród zadań tego programu wymienione jest m.in. upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej poprzez tworzenie dla podmiotów warunków rozwoju CZP.

W ubiegłym roku Ministerstwo Zdrowia zaprosiło wszystkie zakłady świadczące usługi psychiatryczne do zgłoszenia udziału w programie pilotażowym. Szpital opracował koncepcję i stało się. Do pilotażu zakwalifikowało się 28 zakładów z terenu Polski. Ponieważ jest to pilotaż oznacza to, że do czerwca 2021 roku wspólnie, czyli szpital oraz podmiot pilotażu – pacjent, przy współpracy instytucji społecznych, będziemy dążyć do wypracowania takiego modelu świadczonej usługi, która stanie się obowiązującym dla wszystkich standardem.

Padają pytania co z leczeniem uzależnienia od alkoholu, które jest problemem nie tylko indywidualnym uzależnionych, ale wręcz społecznym.

Centrum nie zastąpi oddziałów specjalistycznych, w dalszym ciągu w strukturze naszego Szpitala pozostają Oddziały Psychiatrii Sądowej, Oddział Psychogeriatryczny i Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej. Nie zmieniony pozostaje także Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Te oddziały nie wchodzą w skład CZP i będą funkcjonować na dotychczasowych zasadach.

Mam nadzieję i wierzę w to, że jest to moment historyczny w dziejach nie tylko Szpitala Psychiatrycznego, ale również polskiej psychiatrii, kiedy głęboka restrukturyzacja dotychczasowego modelu staje się faktem.


Józef Długoń
Dyrektor SPZOZ w Jarosławiu