Drukuj Email

Zarząd Województwa Podkarpackiego

Ogłasza Konkurs na kandydata na stanowisko
DYREKTORA
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu


Kandydatem na stanowisko będące przedmiotem postępowania konkursowego, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe;
2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie. Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien złożyć następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska;
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, (świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy jeżeli stosunek pracy trwa nadal);
5) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
6) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
7) zaświadczenie o niekaralności;
8) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

Dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, (na żądanie komisji konkursowej kandydat będzie obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów).
Dokumenty należy przesłać w terminie 30 dni (decyduje data wpływu do sekretariatu) od daty opublikowania ogłoszenia na adres:
Sekretariat Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, lub złożyć w tym samym terminie na ww adres w sekretariacie (p. 330a).
Ponadto na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego i adnotację: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu".
Komisja rozpatrzy zgłoszone kandydatury w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu zgłaszania kandydatów. Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie tel. 0-17 747 68 00, lub 0-17 747 68 06. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w godzinach pracy Urzędu od 07.30 do 15.30 tel. 0-17 747 68 00, lub 0-17 747 68 06.

 


Pliki do pobrania:

1 PDF UCHWALA NR 291 / 7016 /13
ZARZĄDU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE
2 PDF Ogłoszenie o konkursie