Drukuj Email
środa, 06 lutego 2013 12:36

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu
Kościuszki 18
37-500 Jarosław


Jarosław, 2013-02-05

Znak sprawy: 04/ZP/2013WYKONAWCY
wdł załącznika

Zaproszenie do składania ofert


Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla SP ZOZ Jarosław.


I. Opis przedmiotu zamówienia

W ramach zamówienia mają być świadczone usługi telekomunikacyjne w zakresie:

 1. Połączenia lokalne i strefowe około 37 000 minut/rok.
 2. Połączenia międzymiastowe/międzystrefowe/ około 22 000 minut/rok
 3. Połączenia komórkowe około 18 000 minut/rok.

Usługi świadczone powinny obejmować:

a) sekundowe naliczanie czasu realizowanych rozmów telefonicznych bez naliczania opłaty początkowej ( nie dopuszcza się żadnych opłat za inicjację połączenia) oraz prezentację numeru.
CPV: 64.20.00.00-8, 64.00.00.00-6, 64.21.10.00-8

Termin realizacji usługi: 01.04.2013r. – 31.03.2014r.

II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

 1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy
  Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych –

III Przygotowanie oferty
Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: sekretariat do dnia 20.02.2013r. do godz. 12:00.
opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na   świadczenie usług telekomunikacyjnych. Znak sprawy: 04/ZP/2013
Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 20.02.2013r. o godz: 12:05 w pokoju nr 15 Zamówienia Publiczne – budynek administracji.
b) do oferty należy dołączyć:

 • aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydane przez Prezesa UKE.
 • wypełniony FORMULARZ OFERTOWY – Załącznik nr 1
 • wypełniony FORMULARZ CENOWY
 • Projekt UMOWY
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych
 • aktualny Cennik

IV Kryteria oraz sposób oceny ofert.
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%

Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według następujących

Nr kryterium: Wzór:
1 Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof -  cena podana w ofercie

V Kontakt z wykonawcą
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 • Krzysztof Jeżowski -  tel. ( 016)  6240647 e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Józefa Kosiorek  tel. (016) 6240503

 

Pliki do pobrania:

PDF Ogłoszenie o konkursie wraz załącznikami
DOC Ogłoszenie o konkursie wraz załącznikami
Dodano: 25.02.2013
PDF Powiadomnienie o wyniku postępowania

 

Poprawiony: poniedziałek, 25 lutego 2013 13:52