Drukuj Email
środa, 06 lutego 2013 11:01

 

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu
Kościuszki 18
37-500 JarosławJarosław, 2013-02-04

Znak sprawy: 3/ZP/2013

 WYKONAWCY
wdł załącznika

Zaproszenie do składania ofertZapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie:

 • stałej obsługa techniczną urządzeń – aparatura i sprzęt medyczny – polegająca na:
 • Wykonaniu czynności przeglądowo – konserwacyjnych określonych w Załączniku nr 1do Zaproszenia, zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację aparatury,
 • Usuwaniu awarii sprzętu możliwych do realizacji w ramach zabiegów remontowo – konserwacyjnych z odpłatnością jedynie za zużyte materiały i części zamienne lub ich regeneracje.
 • Analizie stanu technicznego aparatury i warunków eksploatacji oraz informowaniu Zleceniodawcy o potrzebach w tym zakresie (remonty główne i bieżące, wnioskowanie kasacji sprzętu – wydanie orzeczeń technicznych).

wdł. Wykazu sprzętu i aparatury medycznej stanowiącej Załącznik do Zaproszenia

 • naprawa sprzętu i urządzeń medycznych (remonty główne i bieżące, naprawy, regenerację podzespołów i części zamiennych, zalecenia organów dozoru technicznego i innych organów kontroli w sprawach technicznych, dla aparatury objętej załącznikiem, jak również nie objętej załącznikiem.).

Termin wykonania 01.03.2013 – 28.02.2015r.

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

 1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy
  Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych –
  Do Oferty należy załączyć do oferty  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

III Przygotowanie oferty
Ofertę należy:
a):złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: sekretariat do dnia 19.02.2013r.  do godz. 12:00. Otwarcie ofert w dniu 19.01.2013r. godz: 12:05 pokój nr 15 – Zamówienia publiczne.
b) do oferty należy dołączyć:

wypełniony FORMULARZ OFERTOWY – Załącznik nr 2

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

IV Kryteria oraz sposób oceny ofert.

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów

Nr kryterium: Wzór:
1 Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof -  cena podana w ofercie

V Kontakt z wykonawcą
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 • Krzysztof Jeżowski -  tel. ( 016)  6040647  e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Andrzej Frendo – tel. (016) 6240510

 


Pliki do pobrania:

PDF Ogłoszenie o konkursie wraz załącznikami
DOC Ogłoszenie o konkursie wraz załącznikami
Poprawiony: czwartek, 07 lutego 2013 13:16