Drukuj Email
poniedziałek, 12 listopada 2012 12:21

Jarosław dnia 2012-11-12OGŁOSZENIE


DYREKTORA Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu
w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne


Na podstawie:
– art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 z 2011 r. poz. 654 z póżn. zm.)

OGŁASZAM

konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale na zadania:

  1. Zabiegi specjalistyczne
  2. Transport sanitarny
  3. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w dziedzinie neurologii.

Ustala się kryteria oceny ofert: cena.- 100%;

Czas trwania umowy: 36 miesięcy

Informacje o warunkach konkursu, formularze ofert, projekty umów udostępniane są w siedzibie Udzielającego zamówienia w Jarosławiu, ul. Kościuszki 18, pok. 15, w godz. od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 16 6214611 wew. 347 oraz na stronie Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej - www.spzoz.jaroslaw.pl

Miejsce, termin składania ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Jarosławiu ul. Kościuszki 16 w Sekretariacie do dnia 27.11.2012r. do godz. 12.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na świadczenia zdrowotne”.

Miejsce, termin rozstrzygnięcia konkursów: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Jarosławiu ul. Kościuszki 18, 03.12.2012r. o godz. 10.00. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne Udzielający zamówienie wezwie Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursów: pisemnie, komunikat na stronie internetowej Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu, komunikat na tablicy Ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.
W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, jednakże nie później niż do terminu rozstrzygnięcia postępowania. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Oferentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia do Dyrektora Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu.

 


Pliki do pobrania:

PDF Ogłoszenie
PDF Szczegółowe warunki konkursu
DOC Ogłoszenie
DOC Szczegółowe warunki konkursu
PDF Powiadomnienie o wyniku postępowania