Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 08 listopada 2012 14:09

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu
Kościuszki 18; 37-500 Jarosław


Jarosław, 2012-11-08

Znak sprawy: 41/ZP/2012


Zaproszenie do składania ofertzgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.)  ustawy nie stosuje się


Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

dostawa opakowań na odpady medyczne dla potrzeb szpitala


I. Opis przedmiotu zamówienia

Opakowanie tekturowe 1xużytku o poj. 10 l. wyłożone wewnątrz workiem foliowym koloru czerwonego
Opakowanie tekturowe 1xużytku o poj. 20 l. wyłożone wewnątrz workiem foliowym koloru czerwonego typu
Pojemniki 2 litrowe plastikowe 1xużytku szczelnie zamykane typu Plast
Pojemniki 1litrowe plastikowe 1xużytku szczelnie zamykane typu Plast
Pojemniki 0,7 litra plastikowe 1xużytku szczelnie zamykane typu Plast
Pojemniki 0.5 litra  1x użytku szczelnie zamykane  typu Plast
Worki czerwone gr. 0,06 o wym. 80x1100 mm

Termin realizacji zamówienia – 01.012013-31.12.2013r..

II. Przygotowanie oferty

Ofertę należy:
a):złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: sekretariat do dnia 20.11.2012r. do godz. 12:00.
opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na   „dostawa opakowań na odpady medyczne” Znak sprawy: 41/ZP/2012
b) do oferty należy dołączyć:

  • wypełniony FORMULARZ OFERTOWY – Załącznik nr 2
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opis, zdjęcia, parametry techniczne lub prospekty proponowanych wyrobów

III. Kryteria oraz sposób oceny ofert.

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium
Wzór:
1

Cena (koszt)

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof -  cena podana w ofercie

IV. Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  • Krzysztof Jeżowski – tel. 16 6240647 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Józefa Kosiorek – tel. 16 6240503


Pliki do pobrania:

PDF Ogłoszenie, formularz ofertowy
DOC Ogłoszenie, formularz ofertowy
Poprawiony: poniedziałek, 12 listopada 2012 22:05