Drukuj Email

Jarosław dnia 2012-09-20OGŁOSZENIE
DYREKTORA Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu
w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne


Na podstawie:
– art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 z 2011 r. poz. 654)


OGŁASZAM
konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale na zadania:

 

 1. Rezonans Magnetyczny (NMR)
 2. Tomografia Komputerowa (TK)
 3. Bronchoskopia
 4. Gastroskopia
 5. Elektromiografia
 6. Próba męczliwości
 7. Konsultacje specjalistyczne
 8. Zabiegi specjalistyczne
 9. Diagnostyka laboratoryjna
 10. Wykonywanie badań laboratoryjnych w dni powszednie , wolne i święta w godzinach 2200 - 700.
 11. Wykonywanie i opis badań USG i USG Doppler
 12. Opis badań EEG
 13. Badania profilaktyczne pracowników z zakresu medycyny pracy
 14. Transport sanitarny
 15. Udostępnienie sali sekcyjnej i wykonanie sekcji zwłok.
 16. Sterylizacja narzędzi.
 17. Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni

Ustala się kryteria oceny ofert: cena.- 70%; odległość od siedziby Udzielającego zamówienie – 30%
Czas trwania umowy: 36 miesięcy
Informacje o warunkach konkursu, formularze ofert, projekty umów udostępniane są w siedzibie Udzielającego zamówienia w Jarosławiu, ul. Kościuszki 18, pok. 15, w godz. od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 16 6214611 wew. 347 oraz na stronie Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej - www.spzoz.jaroslaw.pl
Miejsce, termin składania ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Jarosławiu ul. Kościuszki 16 w Sekretariacie do dnia 05.10.2012r. do godz. 12.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na świadczenia zdrowotne”.
Miejsce, termin rozstrzygnięcia konkursów: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Jarosławiu ul. Kościuszki 18, 10.10.2012r. o godz. 10.00. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne Udzielający zamówienie wezwie Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursów: pisemnie, komunikat na stronie internetowej Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu, komunikat na tablicy Ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.
W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, jednakże nie później niż do terminu rozstrzygnięcia postępowania. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Oferentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia do Dyrektora Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu.

 


Zmiana szczegółowych warunków
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu wprowadza
zmiany w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na świadczenia zdrowotne.


Dotyczą: Zadanie nr 1; Zadanie nr 2; Zadanie nr 4; Zadanie nr 9.1; Zadanie nr 11.

Poprawiony dokument dostępny jest na stronie Zamawiającego www.spzoz.jaroslaw.pl.

W związku ze zmianami Udzielający zamówienie przesuwa termin składania ofert na 10.10.2012r. godz. 12:00.

 

 


 

 

Pliki do pobrania:

PDF Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych


DOC Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych

 

 PDF Zmiana szczegółowych warunków konkursu
PDF Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych /Zmienione


DOC Zmiana szczegółowych warunków konkursu
DOC Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych /Zmienione


PDF Odpowiedź na zapytania w sprawie SWKO
DOC Odpowiedź na zapytania w sprawie SWKO

 

Dodano:15.10.2012 r

PDF Informacja o wpłynięciu protestu
PDF Protest

Dodano:18.10.2012 r

PDF Rozstrzygnięcie protestu

Dodano:26.10.2012 r
PDF Rozstrzygnięcie konkursu