Drukuj Email

Jarosław, 2012-06-04

Znak sprawy: 17/ZP/2012

 

Dot.: zamówienia publicznego na dostawę leków do Apteki Szpitalnej w trybie zapytania o cenę

 

Zaproszenie do składania ofert

[zapytanie o cenę]

 

     Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu („Zamawiający”) zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę leków do Apteki Szpitalnej
Abilify tabl. 15 mgx14szt. – 470 opak.; Abilify inj. 0,00975 g/1,3 ml. (x1 fiol) – 252 szt.


     Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty z zastrzeżeniem art. 91 ust. 5 i 6. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.


     Oferta winna być złożona do dnia 14.06.2012r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego tj. sekretariat – budynek administracji.

 

Załącznik:
1)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
Zgodnie z art. 69 Ustawy zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.
Zmawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 5.
Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest także na stronie Zamawiającego www.spzoz.jaroslaw.pl

 

Pliki do pobrania:

PDF Ogłoszenie - Znak sprawy: 17/ZP/2012
PDF SIWZ
   
PDF Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - Pismo: 1/ZP/2012/1
   
PDF Ogłoszenie - Znak sprawy: 17/ZP/2012
PDF SIWZ
   
PDF Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - Pismo: 1/ZP/2012/1
   
PDF Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty