Drukuj Email

Jarosław dnia 2012-05-10


OGŁOSZENIE
DYREKTORA Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Jarosławiu
w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne


Na podstawie:
–    art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112  z 2011 r. poz. 654)


OGŁASZAM
konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala w sytuacji zagrożenia życia.

 

  • karetka ztypu „P” - w skład której wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka lub ratownik medyczny; główną zasadą jest tu „load and go” (dosł. załaduj i jedź) – a więc jak najszybsze przetransportowanie chorego do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.


Ustala się kryteria oceny ofert: cena.
Czas trwania umowy: do 15.10.2012r.,

Informacje o warunkach konkursu, formularze ofert, projekty umów udostępniane są  w siedzibie Udzielającego zamówienia w Jarosławiu, ul. Kościuszki 18, pok. 15, w godz. od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 16 6214611 wew. 347 oraz na stronie Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej - www.spzoz.jaroslaw.pl

Miejsce, termin składania ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Jarosławiu ul. Kościuszki 16 w Sekretariacie do dnia 24.05.2012r. do godz. 12.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – transport sanitarny”

Miejsce, termin rozstrzygnięcia konkursów: w siedzibie Udzielającego zamówienia  w Jarosławiu ul. Kościuszki 18, 29.05.2012r. o godz. 10.00. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne Udzielający zamówienie wezwie Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursów: pisemnie, komunikat na stronie internetowej www.spzoz.jaroslaw.pl , komunikat na tablicy Ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.


Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, jednakże nie później niż do terminu rozstrzygnięcia postępowania. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Oferentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia do Dyrektora Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu.

Pliki do pobrania:

PDF Ogłoszenie o konkursie
PDF Szczegłowe warunki konkursu
   
PDF Ogłoszenie o konkursie
PDF Szczegłowe warunki konkursu