Drukuj
czwartek, 19 kwietnia 2012 08:50

Załącznik do uchwały NR XX/343/12
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 26 marca 2012 r.

 

Statut
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. Antoniego Kępińskiego
w Jarosławiu

 

 

 

 

Rozdział I
Nazwa i siedziba

 

§ 1

1.    Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu zwany dalej „Zakładem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
2.    Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047848.
3.    Podmiotem tworzącym Zakład jest Województwo Podkarpackie.
4.    Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.
5.    Obszarem działania Zakładu jest Województwo Podkarpackie.
6.    Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych ludności z pozostałej części kraju i cudzoziemcom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.

 

§ 2

Siedzibą Zakładu jest miasto Jarosław.


§ 3

Zakład działa na podstawie:
1)    ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej";
2)    niniejszego statutu;
3)    innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.


Rozdział II
Cele, zadania


§ 4

Zakład realizuje zadania samorządu województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia.


§ 5

1.    Podstawowym celem działania Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych. Celem Zakładu jest również promocja zdrowia i realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
2.    Realizując cele określone w ust. 1, Zakład jednocześnie uczestniczy w:
1). przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób
wykonujących zawód medyczny;
2). prowadzeniu prac badawczych (badania kliniczne, eksperymenty medyczne).


§ 6

1.    Do podstawowych zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom
uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za
częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością w szczególności:
1)    udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanych specjalności, w tym świadczeń szpitalnych;
2)    udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanych specjalności, w tym wykonywanie badań diagnostycznych przez pracownie diagnostyczne w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego;
3)    prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia;
4)    uczestniczenie w kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób, w tym ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz prowadzenie działalności szkoleniowej, w szczególności staży podyplomowych i specjalizacyjnych;
5)    realizacja zadań z zakresu obserwacji sądowo - psychiatrycznej;
6)    opiniodawstwo sądowo - psychiatryczne;
7)    realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony mienia i informacji niejawnych.

2.    Zakład może organizować i prowadzić szkolenia dla innych podmiotów leczniczych w zakresie wykonywania zawodów medycznych, organizacji i pracy oddziałów szpitalnych, zarządzania w służbie zdrowia i prawa medycznego.
3.    Zakład wykonuje inne, niż określone w ust. 1-2 zadania wynikające z odrębnych przepisów.
4.    W wykonywaniu zadań Zakład współpracuje z:

1)    innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
2)    stacjami sanitarno - epidemiologicznymi;
3)    organizacjami społecznymi;
4)    innymi niż wykonujące działalność leczniczą podmiotami;
5)    osobami fizycznymi;
6)    stowarzyszeniami;
7)    jednostkami samorządowymi;
8)    innymi niż wymienione w pkt 1-7
- w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.


§ 7

1.    Zakład może prowadzić inną działalność niż działalność lecznicza nieuciążliwą dla
pacjenta oraz przebiegu leczenia w szczególności działalność gospodarczą polegającą
na:
1)    najmie, dzierżawie i użyczaniu majątku trwałego;
2)    prowadzeniu apteki ogólnodostępnej;
3)    prowadzeniu działalności gastronomicznej i dostarczaniu żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);
4)    prowadzeniu działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej;
5)    prowadzeniu działalności usługowej w zakresie transportu;
6)    organizacji targów, wystaw i kongresów;
2.    Zakład może prowadzić szkolenia, konferencje, kursy w zakresie szeroko rozumianej
promocji zdrowia dla placówek szkolnych, oświatowych, organizacji społecznych,
stowarzyszeń, zainteresowanych osób fizycznych oraz udostępniać swoje mienie na ten
cel innym jednostkom.Rozdział III
Organy i struktura organizacyjna, w tym zadania, czas trwania
kadencji i okoliczności odwołania członków Rady Społecznej


§ 8

Organami Zakładu są:
1)    Dyrektor;
2)    Rada Społeczna.


§ 9

1.    Dyrektor zarządza i kieruje Zakładem, a także reprezentuje go na zewnątrz.
2.    Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje funkcjonowania Zakładu i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.
3.    Zarząd Województwa Podkarpackiego nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilno-prawną.
4.    Dyrektor nie może podejmować innego zatrudnienia bez, wyrażonej w formie pisemnej, zgody Zarządu Województwa Podkarpackiego.
5.    Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu oraz dokonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.
6.    Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:
1)    Zastępców Dyrektora;
a)  Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa,
2)    Naczelnej Pielęgniarki;
3)    Głównego Księgowego;
4)    Kierowników bezpośrednio mu podległych komórek organizacyjnych.


§ 10

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1)    Organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte wykonywanie działalności leczniczej oraz innych zadań statutowych, w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami, w zakresie ustalonym zawartymi umowami;
2)    Należyte gospodarowanie mieniem Zakładu oraz mieniem Województwa Podkarpackiego przekazanym w użytkowanie Zakładowi;
3)    Wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego Zakładu.


§11

Oświadczenia woli w imieniu Zakładu składa Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione.


§12

1.    Rada    Społeczna    jest    organem    inicjującym     i    opiniodawczym    Województwa Podkarpackiego oraz organem doradczym Dyrektora.
2.    Radę Społeczną powołuje i odwołuje, oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podkarpackiego.
3.    W   posiedzeniach    Rady   Społecznej   uczestniczą:    Dyrektor   oraz   przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.
4.    W skład Rady Społecznej wchodzi 7 osób, w tym:

1)    przewodniczący - Marszałek Województwa Podkarpackiego lub osoba przez niego wyznaczona;
2)    członek - przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego;
3)    członkowie - przedstawiciele wybrani przed Sejmik Województwa Podkarpackiego w liczbie 5 osób;

5.    Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
6.    Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
7.    Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Zarządu Województwa Podkarpackiego.

 

§ 13


1.   Do zadań Rady Społecznej należy:
1)    przedstawianie   Zarządowi   Województwa   Podkarpackiego   wniosków   i   opinii   w
sprawach:
a)    zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
i sprzętu medycznego,
b)    związanych z przekształceniem lub likwidacją rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c)    przyznawania Dyrektorowi nagród,
d)    rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem,
e)    Regulaminu Organizacyjnego Zakładu;
2)    przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
a)    planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b)    rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c)    kredytów bankowych lub dotacji,
d)    podziału zysku;

3)    dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4)    opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5)    wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej.

 

§ 14

1.    Zarząd   Województwa   Podkarpackiego   odwołuje   członka   Rady   Społecznej   przed
upływem kadencji w przypadku:
1)    pisemnej rezygnacji z członkostwa;
2)    nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady;
3)    odwołania członka przez podmiot delegujący daną osobę;
4)    nieprzestrzegania Regulaminu Rady Społecznej;
2.    Członkostwo w radzie wygasa z chwilą śmierci Członka Rady.

 

§ 15

1.   W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)    Jednostki działalności medycznej określone w załączniku Nr 1 do statutu;
2)    Jednostki   działalności   pozamedycznej   oraz   inne   stanowiska   pracy   określone w załączniku Nr 2 do statutu;
3)    Schemat Organizacyjny Szpitala stanowi załącznik nr 3 do Statutu.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu, rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, a także inne kwestie przewidziane przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Dyrektora.


Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 16

1.    Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania na zasadach określonych przepisami prawa.
2.    Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego i inwestycyjnego ustalonego przez Dyrektora Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.    Rachunkowość Zakładu prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 17

1.   Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
1)    z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,
2)    z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, o której mowa w § 7 Statutu,
3)    z   darowizn,   zapisów,   spadków   oraz   ofiarności   publicznej,   także   pochodzenia zagranicznego,
4)    na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,
5)    będące środkami publicznymi na,

a)    realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,
b)    remonty,
c)    inne niż określone w lit. a) inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
d)    realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
e)    cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,
f)    realizację programów wieloletnich,
g)    pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
6)    na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

§ 18

1.   Wartość majątku Zakładu stanowią:
1)    fundusz założycielski;
2)    fundusz zakładu.

 

§ 19

1.    Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Województwa Podkarpackiego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).
2.    Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.

 

§ 20

O podziale zysku decyduje Dyrektor Zakładu po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

 

§ 21

1.    Zarząd Województwa Podkarpackiego wybiera podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego.
2.    Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Zakładu.


Rozdział V
Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 22

Postanowienia § 12 ust. 4 i 5 wchodzą w życie po upływie kadencji Rady Społecznej powołanej przed wejściem w życie postanowień niniejszego statutu.

 

§ 23

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.Załącznik nr 1
do Statutu Specjalistycznego
Psychiatrycznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof.
Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

JEDNOSTKI DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ:
1.    Szpital:

1)    1)Izba Przyjęć,
2)    Oddział Psychiatryczny I,
3)    Oddział Psychiatryczny II,
4)    Oddział Psychiatryczny III,
5)    Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej,
6)    Oddział Psychogeriatryczny,
7)    Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu,
a)   Pododdział Psychiatrii Ogólnej,
8)    Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu,
9)    Oddział Dzienny Psychiatryczny,
10)    Pracownia Rehabilitacji Psychiatrycznej,
11)    Laboratorium Analityczne,
12)    Apteka Szpitalna,
13)    Pracownia RTG,
14)    Pracownia Elektrowstrząsów,
15)    Pielęgniarka Epidemiologiczna,
16)    Biblioteka.

2.    Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego:

1)    Poradnia Zdrowia Psychicznego,
2)    Poradnia Psychologiczna,
3)    Poradnia Psychoterapii,
4)    Pracownia Psychologii Klinicznej,
5)    Zespół leczenia środowiskowego/domowego.
6)    Poradnia Neurologiczna,
7)    Dział Rehabilitacji Schorzeń Neurologicznych i Narządu Ruchu,
8)    Pracownie Diagnostyczne: EEG, EKG,
9)    Przychodnia Przyzakładowa,
10)    Gabinet Zabiegowo - Diagnostyczny.

3.    Ośrodek Leczenia Uzależnień:

1)    Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
2)    Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wspołuzależnienia.

4.    Dział Organizacji i Nadzoru:

1)  Sekcja Statystyki i Dokumentacji Medycznej.Załącznik Nr 2
do Statutu Specjalistycznego
Psychiatrycznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej im. prof. Antoniego
Kępińskiego w Jarosławiu


JEDNOSTKI DZIAŁALNOŚCI POZAMEDYCZNEJ ORAZ INNE
STANOWISKA PRACY:


a)    Dział Finansowo-Księgowy,
b)    Płace,
c)    Dział Służb Pracowniczych,
d)    Dział Administracyjno-Gospodarczy,
e)    Dział Techniczny,
f)    Dział Żywienia,
g)    Specjalista ds. zamówień publicznych,
h)    Radca Prawny,
i)   Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
j)   Inspektor ochrony przeciwpożarowej,
k)  Inspektor ds. obronnych,
I)   Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
m) Archiwum Zakładowe,
n) Kapelan szpitalny,
o) Sekretariat.
p) Informatycy.

 


 

PDF Statut organizacyjny szpitala do pobrania w PDF.