Drukuj Email

Jarosław 2012 -04-18

 

Specjalistyczny  Psychiatryczny  Zespół Opieki Zdrowotnej
  im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu przy ul. Kościuszki 18

ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

zlokalizowanego w budynku Portierni w Jarosławiu przy ul. Kościuszki 18

z przeznaczeniem na działalność  sklepu branży spożywczej 

bez prawa sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych.
 

 

Lokal użytkowy znajdujący się w budynku Portierni na parterze, składający się z 1 pomieszczenia, WC z pełnym węzłem sanitarnym.
Lokal w dobrym stanie ,ściany malowane farbą emulsyjną,/wymagające malowania, podłoga wyłożona wykładziną PCV, stolarka drzwiowa i okienna drewniana.
Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno -kanalizacyjną i c.o.

 1. Oznaczenie nieruchomości:
  Lokal użytkowy o powierzchni 30,60 m2 zlokalizowany w budynku Portierni przy ul. Kościuszki 18, działka 1656 o powierzchni 3,1093/ha , obręb 5 , Księga Wieczysta Nr 78184
 2. Opis nieruchomości:
 3. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi 20 zł/1 m2 + podatek VAT
  Cena wywoławcza najmu lokalu za m-c wynosi  752,76 zł brutto + dodatkowo zostaną naliczone media :
  energia elektryczna : wg  opomiarowania
  woda zimna + ścieki rozliczane ryczałtowo, lub możliwość opomiarowania na koszt Najemcy.
  c.o. płatne w miesiącach grzewczych  za 1 m2 pow. grzewczej wg kosztów poniesionych przez Wynajmującego,
  c.w. wg kosztów poniesionych przez Wynajmującego,
  Najemca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na wywóz odpadów powstałych z działalności.
 4. Nieruchomość jest wolną od zajęć
 5. Przetarg nieograniczony pisemny  zostanie przeprowadzony zgodnie z Uchwałą  Nr 295/5871/10 z dnia 29.06.2010r. Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę  nieruchomości i lokali użytkowych.
 6. Warunkiem udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym  jest;
  wniesienie wadium w wysokości 150,0 zł / słownie: sto pięćdziesiąt złotych/.
  Wadium należy wnieść gotówką w Kasie SPZOZ Jarosław przy ul. Kościuszki 18 od pon-piątku w godz. 8:00 - 14:00, lub na konto w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu
  nr konta 65 9096 0004 2001 0050 3400 0002 z dopiskiem „ Przetarg pisemny nieograniczony na działalność  branży spożywczej.
  Wpłacenie wadium do dnia 2.05.2012 r godz 14:00
  Złożenie oferty wg załącznika Nr 1
  Dowód wpłaty wadium należy przedstawić Komisji przed otwarciem przetargu lub dołączyć do oferty.
  Załączenie zaparafowanej umowy/projekt/
 7. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta w której nie zaoferowano ceny wyższej niż  cena wywoławcza lub żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.
 8. Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza oferta cenowa.
 9. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu .
  Wadium przepada z chwilą uchylenia się Wygrywającego od podpisania umowy.
  Wadium pozostałych uczestników którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu.
 10. Uczestnik który wygrał przetarg na najem lokalu a który uchyla się od podpisania umowy nie może przystąpić do kolejnego przetargu na ten sam lokal.
 11. Oferent który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu.
  Miejsce i termin zawarcia umowy zostanie podany osobie ustalonej jako Najemcy pisemnym  zawiadomieniem najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Termin składania ofert na wynajem lokalu ustala się na dzień 7.05.2012 rok godz.12 w Sekretariacie w budynku administracji w SPZOZ Jarosław przy ul. Kościuszki 18.
  Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki    przetargu. Oferta która wpłynęła po wyznaczony terminie  jest nieważna.
  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „ Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu  na sklep o branży spożywczej”
 13. Otwarcie ofert nastąpi w w dniu 7.05.2012 roku  o godz.12:15 w siedzibie SPZOZ Jarosław przy ul. Kościuszki 18 w świetlicy zakładowej w budynku Nr 5
  Otwarcie ofert jest jawne.
 14. Termin zagospodarowania lokalu najmu ustala się do 31 maj 2012 rok.
 15. Opłata z tytułu najmu lokalu ustala się do 15 -go każdego miesiąca z góry
  Sposób zapłaty przelew na konto Bank Spółdzielczy w Jarosławiu Nr 92 9096 0004 2001 0050 3400 0001,  lub w Kasie SP ZOZ Jarosław w budynku Nr 5
 16. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany stawki czynszu wynikającego ze wzrostu poziomu cen rynkowych gruntów i pow. użytkowych.
 17. Wszelkie koszty  związane z najmem lokalu ponosi Najemca.
  Wszelkie prace związane z modernizacją lokalu muszą zostać uzgodnione z
  Wynajmującym i będą przeprowadzone na koszt Najemcy.
  Lokal nie może zmienić przeznaczenia , oraz nie może zostać oddany osobom trzecim.
 18. Dyrektor SPZOZ Jarosław zastrzega sobie prawo odwołanie przetargu bez podania przyczyn.
 19. Dodatkowe informacje o nieruchomości będące przedmiotem najmu można uzyskać w dziale administracyjno-gospodarczym w godzinach od 8-15;00 w dni robocze telefon 16 624-05-03
  Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.spzoz.jaroslaw.pl,oraz dziale administracyjno -gospodarczym w budynku Nr 5 pokój 34.
  Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej www.spzoz.jaroslaw.pl, tablicy ogłoszeń w budynku Nr 5 , oraz na budynku portierni w Jarosławiu przy ul. Kościuszki 18

Pliki do pobrania:

 

PDF Ogłoszenie
PDF Projekt umowy najmu
PDF Formularz
   
PDF Ogłoszenie
PDF Projekt umowy najmu
PDF Formularz