Drukuj Email
czwartek, 23 lutego 2012 07:56

Dyrektor

Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu przy ul. Kościuszki 18

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego
w budynku Portierni w Jarosławiu przy ul. Kościuszki 18 z przeznaczeniem na działalność
sklepu branży spożywczej  bez prawa sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych.

 1. Oznaczenie nieruchomości:
  Lokal użytkowy o powierzchni 30,60 m2 zlokalizowany w budynku Portierni przy     ul. Kościuszki 18,  działka 1656 o powierzchni 3,1093/ha , obręb 5 , Księga Wieczysta Nr 78184
   
 2. Opis nieruchomości:
  Lokal użytkowy znajdujący się w budynku Portierni na parterze, składający się z 1 pomieszczenia , WC z pełnym węzłem sanitarnym.
  Lokal w dobrym stanie ,ściany malowane farbą emulsyjną,/wymagające malowania
  podłoga wyłożona   wykładziną PCV , stolarka drzwiowa i okienna drewniana .
  Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno -kanalizacyjną i c.o.
   
 3. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi 20 zł/1 m2 + podatek VAT
  Cena wywoławcza najmu lokalu za m-c wynosi  752,76 zł brutto
  + dodatkowo zostaną naliczone  media :
  energia elektryczna : wg  opomiarowania
  woda zimna + ścieki rozliczane ryczałtowo, lub możliwość opomiarowania na koszt Najemcy.
  c.o. płatne w miesiącach grzewczych  za 1 m2 pow. grzewczej wg kosztów poniesionych przez Wynajmującego,
  c.w. wg kosztów poniesionych przez Wynajmującego,
  Najemca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na wywóz odpadów powstałych z działalności.
   
 4. Nieruchomość jest wolną od zajęć
   
 5. Przetarg nieograniczony pisemny  zostanie przeprowadzony zgodnie z Uchwałą  Nr 295/5871/10 z dnia 29.06.2010r. Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę  nieruchomości i lokali użytkowych.
   
 6. Warunkiem udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym  jest;
  wniesienie wadium w wysokości 150,0 zł
  / słownie: sto pięćdziesiąt złotych/.
  Wadium należy wnieść gotówką w Kasie SPZOZ Jarosław przy ul. Kościuszki 18 od pon-piątku w godz. 8:00- 14:00  , lub na konto w Banku Spółdzielczym w     Jarosławiu
  nr konta 65 9096 0004 2001 0050 3400 0002 z dopiskiem „ Przetarg pisemny nieograniczony na działalność  branży spożywczej.
  Wpłacenie wadium do dnia 12.03.2012  r godz 14:00
  Złożenie oferty wg załącznika Nr 1
  Dowód wpłaty wadium należy przedstawić Komisji przed otwarciem przetargu, lub dołączyć do oferty.
  Załączenie zaparafowanej umowy/projekt/

   
 7. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta w której nie zaoferowano ceny wyższej niż  cena wywoławcza , lub żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.
   
 8. Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza oferta cenowa.
   
 9. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu .
  Wadium przepada z chwilą uchylenia się Wygrywającego od podpisania umowy.
  Wadium pozostałych uczestników którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu , jednak nie później niż
  3 dni od dnia odwołania przetargu , zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu.
   
 10. Uczestnik który wygrał przetarg na najem lokalu a który uchyla się od  podpisania umowy nie może przystąpić do kolejnego przetargu na ten sam lokal.
   
 11. Oferent który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu. Miejsce i termin zawarcia umowy zostanie podany osobie ustalonej jako Najemcy pisemnym  zawiadomieniem najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, a     wyznaczony  termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
   
 12. Termin składania ofert na wynajem lokalu ustala się na dzień 16.03.2012 rok godz.12 w Sekretariacie w budynku administracji w SPZOZ Jarosław przy ul. Kościuszki 18.
  Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki przetargu. Oferta która wpłynęła po wyznaczony terminie  jest nieważna.
  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „ Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu  na sklep o branży spożywczej”
   
 13. Otwarcie ofert nastąpi w w dniu 16.03.2012 roku  o godz.12:15 w siedzibie SPZOZ Jarosław przy ul. Kościuszki 18 w świetlicy zakładowej w budynku Nr 5
  Otwarcie ofert jest jawne.

   
 14. Termin zagospodarowania lokalu najmu ustala się do 30.04.2012 rok.
   
 15. Opłaty z tytułu najmu lokalu ustala się do 15 -go każdego miesiąca z góry
  Sposób zapłaty przelew na konto Bank Spółdzielczy w Jarosławiu Nr 92 9096 0004 2001 0050 3400 0001,  lub w Kasie SP ZOZ Jarosław w budynku Nr 5

   
 16. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany stawki czynszu wynikającego ze wzrostu poziomu cen rynkowych gruntów i pow. użytkowych.
   
 17. Wszelkie koszty  związane z najmem lokalu ponosi Najemca.
  Wszelkie prace związane z modernizacją lokalu muszą zostać uzgodnione z Wynajmującym i będą przeprowadzone na koszt Najemcy.
  Lokal nie może zmienić przeznaczenia , oraz nie może zostać oddany osobom trzecim
   
 18. Dyrektor SPZOZ Jarosław zastrzega sobie prawo odwołanie przetargu bez podania przyczyn.
   
 19. Dodatkowe informacje o nieruchomości będące przedmiotem najmu można uzyskać w dziele administracyjno -gospodarczym w godzinach od 8-15;00 w dni robocze telefon 16 624-05-03
  Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.spzoz.jaroslaw.pl,oraz dziale administracyjno -gospodarczym w budynku Nr 5 pokój 34 .
  Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej www.spzoz.jaroslaw.pl , tablicy ogłoszeń w budynku Nr 5 , oraz na budynku portierni w Jarosławiu przy ul. Kościuszki 18

Pliki do pobrania:

 

PDF Ogłoszenie
PDF Umowa
PDF Załącznik nr 1
   
PDF Ogłoszenie
PDF Umowa
PDF Załącznik nr 1