PDF Drukuj Email
środa, 11 stycznia 2012 13:19

Jarosław dnia 2012-01-11

 

OGŁOSZENIE


DYREKTORA Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Jarosławiu
w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne


Na podstawie:
–    art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112  z 2011 r. poz. 654)

OGŁASZAM
konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – konsultacje specjalistyczne dla pacjentów Szpitala j z zakresu urologii.

 

Ustala się kryteria oceny ofert: cena.
Czas trwania umowy: do 15.10.2012r.,

Informacje o warunkach konkursu: formularze ofert, projekty umów udostępniane są  w siedzibie Udzielającego zamówienia w Jarosławiu, ul. Kościuszki 18, pok. 15, w godz. od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 16 6214611 wew. 347 oraz na stronie Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej - www.spzoz.jaroslaw.pl

Miejsce, termin składania ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Jarosławiu ul. Kościuszki 16 w Sekretariacie do dnia 26.01.2012r. do godz. 12.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs - urologia”

Miejsce, termin rozstrzygnięcia konkursów: w siedzibie Udzielającego zamówienia  w Jarosławiu ul. Kościuszki 18, 31.01.2012r. o godz. 10.00. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne Udzielający zamówienie wezwie Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursów: pisemnie, komunikat na stronie internetowej Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu, komunikat na tablicy Ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.


Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, jednakże nie później niż do terminu rozstrzygnięcia postępowania. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Oferentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia do Dyrektora Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu.

Pliki do pobrania:

PDF Ogłoszenie o przetargu
PDF Warunki i oferta
   
PDF Ogłoszenie o przetargu
PDF Warunki i oferta
   
PDF Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty