Drukuj Email

Jarosław 2011-12-05 r. 

OGŁOSZENIE DYREKTORA

Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu
w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne

 

Na podstawie:

  • art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 z 2011 r. poz. 654) zarządzam, co następuje:
    konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – neurologiiUstala się kryteria oceny ofert: cena za punkt, kwalifikacje zawodowe
Czas trwania umowy: od 02.01.2012 r. do 31.12.2012 r,

Informacje o warunkach konkursu, formularze ofert, projekty umów udostępniane są w siedzibie Udzielającego zamówienia w Jarosławiu, ul. Kościuszki 18, pok. 15, w godz. od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 16 6214611 wew. 347 oraz na stronie SP ZOZ www.spzoz.jaroslaw.pl

Miejsce, termin składania ofert: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Jarosławiu ul. Kościuszki 16 w Sekretariacie do dnia 16.12.2011r. do godz. 12.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs - neurologia”

Miejsce, termin rozstrzygnięcia konkursów: w siedzibie Udzielającego zamówienia w Jarosławiu ul. Kościuszki 18, 21.12.2011r. o godz. 10.00. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawierać będzie braki formalne Udzielający zamówienie wezwie Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursów: komunikat na stronie internetowej Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu oraz komunikat na tablicy Ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.


Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, jednakże nie później niż do terminu rozstrzygnięcia postępowania. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Oferentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia do Dyrektora Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu. 

Pliki do pobrania:

PDF Szczegółowe warunki konkursu
   
PDF Szczegółowe warunki konkursu
   
   
PDF Zawiadomienie o wyborze
   
PDF Zawiadomienie o wyborze