Drukuj Email

Jarosław 2011-10-04

 

Dyrektor


Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu przy ul. Kościuszki 18 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Portierni w Jarosławiu przy ul. Kościuszki 18 z przeznaczeniem na działalność małej gastronomi bez prawa sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych

 


 1. Oznaczenie nieruchomości:
  Lokal użytkowy o powierzchni 23,80 m2 zlokalizowany w budynku Portierni przy ul. Kościuszki 18, działka 1656 o powierzchni 3,1093/ha , obręb 5 , Księga Wieczysta Nr 78184

 2. Opis nieruchomości:
   Lokal użytkowy znajdujący się w budynku Portierni na parterze, składający się z 2 pomieszczeń , korytarza i 2-ch WC. WC mają pozostać ogólnodostępne. Lokal w dobrym stanie ,ściany malowane farbą emulsyjną, podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi , stolarka drzwiowa i okienna drewniana ,WC z pełnym węzłem sanitarnym ściany i podłoga wyłożone płytkami. 
   Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno -kanalizacyjną i c.o.

 3. Wysokość stawki wywoławczej najmu wynosi 20 zł/1 m2 + podatek VAT
  Cena wywoławcza najmu lokalu za m-c wynosi 585,48 zł brutto
  + dodatkowo zostaną naliczone media :
  energia elektryczna :zasilanie trójfazowe + opomiarowanie na koszt Najemcy,
  woda zimna + ścieki rozliczane ryczałtowo, lub możliwość opomiarowania na koszt Najemcy.
  c.o. płatne w miesiącach grzewczych za 1 m2 pow. grzewczej wg kosztów poniesionych przez Wynajmującego,
  c.w. wg kosztów poniesionych przez Wynajmującego,
   Najemca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na wywóz odpadów powstałych z działalności.

 4. Nieruchomość jest wolną od zajęć

 5. Przetarg nieograniczony pisemny zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r /Dz .U. Nr 207 poz 2108 z późn. zm./ w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu na wynajem nieruchomości , oraz Uchwały Nr 295/5871/10 z dnia 29.06.2010r. Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości i lokali użytkowych.

 6. Warunkiem udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym jest;
  wniesienie wadium w wysokości 117 zł
  / słownie sto siedemnaście złotych/.
  Wadium może być wniesione gotówką w Kasie SPZOZ Jarosław przy ul. Kościuszki 18 od pon-piątku w godz. 8:00- 14:00 , lub na konto w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu
  nr konta 65 9096 0004 2001 0050 3400 0002 z dopiskiem „ Przetarg pisemny nieograniczony na działalność małej gastronomi „
  Wpłacenie wadium do dnia 18.10.2011 r godz 12:00
  Złożenie oferty wg załącznika Nr 1
  Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium.
   Załączenie zaparafowanej umowy/projekt/

 7. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta w której nie zaoferowano ceny wyższej niż cena wywoławcza , lub żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

 8. Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza oferta cenowa.

 9. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu .
  Wadium przepada z chwilą uchylenia się Wygrywającego od podpisania umowy.
   Wadium pozostałych uczestników którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu , jednak nie później niż 3 dni od dnia odwołania przetargu , zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu.

 10. Uczestnik który wygrał przetarg na najem lokalu a który uchyla się od podpisania umowy nie może przystąpić do kolejnego przetargu na ten sam lokal.

 11. Oferent który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu. Miejsce i termin zawarcia umowy zostanie podany osobie ustalonej jako Najemcy pisemnym zawiadomieniem najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 12. Termin składania ofert na wynajem lokalu ustala się na dzień 18.10.2011 rok godz.14 w Sekretariacie w budynku administracji w SPZOZ Jarosław przy ul. Kościuszki 18.
  Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki przetargu. Oferta która wpłynęła po wyznaczony terminie jest nieważna.
  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu na małą gastronomię”

 13. Otwarcie ofert nastąpi w w dniu 25.10.2011 roku o godz.12:00 w siedzibie SPZOZ Jarosław przy ul. Kościuszki 18 w świetlicy zakładowej w budynku Nr 5
   Otwarcie ofert jest jawne.

 14. Termin zagospodarowania lokalu najmu ustala się do 31.12.2011 rok.

 15. Opłaty z tytułu najmu lokalu ustala się do 15 -go każdego miesiąca z góry
   Sposób zapłaty przelew na konto Bank Spółdzielczy w Jarosławiu Nr 92 9096 0004 2001 0050 3400 0001, lub w Kasie SP ZOZ.

 16. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany stawki czynszu wynikającego ze wzrostu poziomu cen rynkowych gruntów i pow. użytkowych.

 17. Wszelkie koszty związane z najmem lokalu ponosi Najemca.
  Wszelkie prace związane z modernizacją lokalu muszą zostać uzgodnione z
  Wynajmującym i będą przeprowadzone na koszt Najemcy.
  Lokal nie może zmienić przeznaczenia , oraz nie może zostać oddany osobom
  trzecim
  Znajdujące się w lokalu toalety mają pozostać ogólnodostępne.

 18. Dyrektor SPZOZ Jarosław zastrzega sobie prawo odwołanie przetargu bez podania przyczyn.

 19. Dodatkowe informacje o nieruchomości będące przedmiotem najmu można
  uzyskać w dziele administracyjno -gospodarczym w godzinach od 8-15;00 w dni robocze telefon 16 621 46 11 wew. 203
  Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.spzoz.jaroslaw.pl ,oraz
  dziale administracyjno -gospodarczym w budynku Nr 5 pokój 34 .
  Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej www.spzoz.jaroslaw.pl, tablicy ogłoszeń w budynku Nr 5 , oraz na budynku portierni w Jarosławiu przy ul. Kościuszki 18   

Pliki do pobrania:

PDF Ogłoszenie o przetargu
PDF Umowa
PDF Załącznik Nr 1
   
PDF Ogłoszenie o przetargu
PDF Umowa
PDF Załącznik Nr 1