Drukuj
czwartek, 15 kwietnia 2010 10:15


Statut
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. Antoniego Kępińskiego
w Jarosławiu


/ Tekst jednolity statutu z dnia 1 stycznia 1993 roku, z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych:
Uchwałą Nr XII/125/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 listopada 1999 roku
Uchwałą Nr XXXII/350/01 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2001roku
Uchwałą Nr XXII/242/04 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2004 roku
Uchwałą Nr  XXXIV/380/05  Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 stycznia 2005 roku
Uchwałą Nr LXI/763/06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2006 roku
Uchwałą Nr LXIII/803/06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 20 października 2006 roku
Uchwałą Nr IV/50/07  Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 stycznia 2007 roku
Uchwałą nr VII/104/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2007 roku
Uchwałą nr XXIX/541/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 grudnia 2008 roku
Uchwałą Nr XXXII/598/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2009 roku
Uchwałą nr XLIII/819/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2010 rokuRozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego 
w Jarosławiu, zwany dalej “Zespołem” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.


§ 2

 1. Zespół został utworzony przez Wojewodę Przemyskiego .
 2. Uprawnienia organu, który jest wymieniony w ust. 1 wykonuje począwszy od 1 stycznia 1999 roku Województwo Podkarpackie na mocy art. 47 ust. 1 z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu terytorialnego właściwych do przejęcia uprawnień organu, który je utworzył /Dz. U. nr 145, poz. 941 z późn. zm./

§ 3

Zespół działa na podstawie:

 1. Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. /Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm./.
 2. Przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy.
 3. Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. /Dz. U. Nr 111, poz. 535, z póź. zm./
 4. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. /Dz. U. Nr 35, poz.230, z póź. zm./
 5. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. /Dz. U. Nr 75, poz. 468/


§ 4

Siedzibą Zespołu jest miasto Jarosław.

§ 5

Obszarem działalności Zespołu jest teren województwa podkarpackiego.

§ 6

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, ambulatoryjnych i stacjonarnych w zakresie: psychiatrii, uzależnień, neurologii, i osobom z zaburzeniami psychicznymi w zakresie chorób somatycznych, a w szczególności:
 2. 1/ udzielanie porad i wykonywanie badań lekarskich,
  2/ stosowanie specjalistycznego leczenia,
  3/ wykonywanie badań i prowadzenie terapii psychologicznej,
  4/ prowadzenie rehabilitacji leczniczej,
  5/ wykonywanie badań diagnostycznych, w tym z analityką medyczną,
  6/ zapewnienie przyjętemu pacjentowi: świadczeń zdrowotnych, środków
  farmaceutycznych i materiałów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego
  do stanu zdrowia,
  7/ orzekanie o stanie zdrowia pacjentów,
  8/ opiniowanie o stanie zdrowia psychicznego osób kierowanych do badania
  ambulatoryjnego lub na obserwację w oddziale psychiatrii sądowej, przeprowadzane
  na żądanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu.
  9/ wykonywanie środka zabezpieczającego wobec osób skierowanych przez uprawnione
  organy.

 3. Prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej, w tym:

1/ sprawozdawczości statystyczno-medycznej,
2/ dokształcania pracowników poprzez organizowanie szkoleń wewnątrzzakładowych
3/ współpracy z Wojewódzkim Centrum Analiz i Nadzoru w Ochronie Zdrowia
w Rzeszowie, w zakresie szkolenia podyplomowego pracowników działalności
podstawowej,
4/ promocji zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
3. Realizowanie zadań z zakresu obronności, OC, zagrożeń kryzysowych, ochrony fizycznej i ochrony informacji niejawnych mających na celu przygotowanie Zespołu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych w czasie pokoju oraz do działania w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 

 

Rozdział II
Zarządzanie Zespołem

§ 7

 1. Odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem ponosi Dyrektor Zespołu.
 2. Dyrektor Zespołu kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz.
  Dyrektor Zespołu jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu.
 3. Zarząd Województwa Podkarpackiego nawiązuje z Dyrektorem Zespołu stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 8

1. W skład Zespołu wchodzą:

1)Szpital
a)    Izba Przyjęć,
b)    Oddziały Psychiatryczne Subrejonowe oznaczone kolejno, I, II, III,
c)    Oddział Psychogeriatryczny,
d)    Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu z Pododdziałem Psychiatrii Ogólnej,
e)    Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu ,
f)    Ośrodek Leczenia Uzależnień,

•    Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
•    Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

g)    Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej,
h)    Dzienny Oddział Psychiatryczny,
i)    Pracownia Rehabilitacji Psychiatrycznej,
j)    Laboratorium Analityczne,
k)     ) Apteka Szpitalna,
l)    Biblioteka,
m)    Pielęgniarka Epidemiologiczna,
n)    Pracownie diagnostyczne:

•    Pracownia RTG,
•    Pracownia USG.

2) Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego
a)    Poradnia Zdrowia Psychicznego

•    Pracownia Psychologii Klinicznej,
•    Poradnia Psychologiczna,
•    Poradnia Psychoterapii.

b)    Poradnia Neurologiczna,
c)    Dział  Rehabilitacji Schorzeń Neurologicznych i Narządu Ruchu,
d)    Gabinet Zabiegowy,
e)    Przychodnia Przyzakładowa,
f)    Pracownie diagnostyczne:

•    Pracownia EEG,
•    Pracownia EKG.

3) Dział Organizacji i Nadzoru

•    Sekcja Statystyki i Dokumentacji Medycznej,
•    Informatyk.

4) Jednostki działalności administracyjnej, technicznej, gospodarczej i obsługi:
a)    Dział Finansowo-Księgowy

•    Dział Administracyjno-Gospodarczy,
•    Dział Techniczny,
•    Sekcja Żywienia.

b)    Dział Służb Pracowniczych,
c)    Specjalista ds. zamówień publicznych,
d)    Radca Prawny,
e)    Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
f)    Inspektor ochrony przeciwpożarowej,
g)    Inspektor ds. obronnych,
h)    Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
i)    Pełnomocnik Dyrektora ds. zintegrowanego systemu zarządzania,
j)    Archiwum Zakładowe,
k)    Kapelan szpitalny,
l)    Sekretariat.

2. Schemat organizacyjny Zespołu stanowi załącznik do Statutu.

 


Rozdział III
Rada Społeczna

§ 9

Rada Społeczna Zespołu zwana dalej Radą jest organem:

 1. inicjującym i opiniodawczym Sejmiku i Zarządu Województwa Podkarpackiego,
 2. doradczym Dyrektora Zespołu.

§ 10

Radę powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podkarpackiego.

§ 11

W skład Rady wchodzą:
a)    przewodniczący – Przewodniczący Zarządu Województwa Podkarpackiego lub osoba przez niego wyznaczona,
b)    członkowie – przedstawiciel  Wojewody Podkarpackiego oraz sześciu przedstawicieli wyłonionych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.

§ 12

Kadencja Rady trwa 3 lata.

§ 13

Do kompetencji Rady należy:

 1. Przedstawianie Zarządowi Województwa Podkarpackiego  wniosków i opinii w sprawach:
  a)     zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
  b)     zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  c)     związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  d)     przyznawania Dyrektorowi Zespołu nagród,
  e)     rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Dyrektorem Zespołu.
 2. Przedstawianie Dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii w sprawach:
  a)     planu finansowego i inwestycyjnego,
  b)     rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego,
  c)     kredytów bankowych i dotacji.
  d)     podziału zysku
 3. Uchwalanie regulaminu swej działalności oraz przedkładanie do zatwierdzania Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
 4. Zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zespołu.
 5. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zespołu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
 6. Przedstawianie wniosków  Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
 7. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zespołu.
 8. Uchwalanie statutu i zmian w statucie Zespołu i przedkładanie go do zatwierdzenia Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

§ 14

 1. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący.
 2. Tryb pracy Rady i sposób podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu

§ 15

 1. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor Zespołu, przedstawiciel organizacji związkowej,  przedstawiciele samorządu lekarzy i samorządu pielęgniarek i położnych.
 2. Od uchwały Rady, Dyrektorowi Zespołu przysługuje odwołanie do Zarządu Województwa Podkarpackiego.

 


Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 16

 1. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.)
 2. Rachunkowość Zespołu prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie planu finansowego ustalanego przez     Dyrektora Zespołu.

§ 17

 1. Działalność Zespołu finansowana jest na podstawie umów o udzielanie  świadczeń zdrowotnych.
 2. Zespół może uzyskiwać środki finansowe:
  1/ z odpłatności świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:
  a)    Samorządu Województwa Podkarpackiego lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,
  b)    osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
  c)    instytucji ubezpieczeniowych,
  d)    zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,
  e)    innych zakładów opieki zdrowotnej,
  f)    osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia.
  2/ na realizację zadań i programów zdrowotnych,
  3/ z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. nr 91, poz. 408 z późn. zm./,
  4/ z prowadzenia innej, niż udzielanie świadczeń zdrowotnych działalności gospodarczej.
 3. Zespół może otrzymać dodatkowe dotacje budżetowe na:

1/ realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,    
2/ pokrycie kosztów uczestnictwa w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
3/ inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego,
4/ zadania dodatkowe nałożone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych,
5/ cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów,
6/ działalność podstawową i inwestycyjną z innych źródeł, w tym z funduszy celowych.

§ 18

 1. Zespół sporządza bilans i ustala wynik działalności finansowej.
 2. Zespół decyduje samodzielnie o podziale zysku.
 3. Zyski uzyskane z prowadzonej przez Zespół działalności, w tym działalności gospodarczej przekazywane będą w całości na działalność statutową.

 


Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w statucie Zespołu mają zastosowanie postanowienia ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i przepisy wydane na jej podstawie oraz Kodeks Pracy.

§ 20

Statut obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Wojewodę Przemyskiego.