Drukuj Email
piątek, 05 listopada 2010 09:01

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Dyrektor
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. A. Kępińskiego
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław
tel. 0(16) 621 4611; fax 621 2445

 

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki, indywidualnej praktyki specjalistycznej lub grupowej praktyki lekarskiej oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny na następujące usługi medyczne:

 1. Dyżury Kontraktowe dla lekarzy w Oddziałach Szpitalnych Psychiatrycznych oraz Izbie Przyjęć.
  Umowa zostanie zawarta na okres – od 01.01.20011r. do 31.12.201r.
  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – 03.01.2011r.
 2. Usługi lekarskie w zakresie porad neurologicznych w Poradni Neurologicznej w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego.
  Umowa zostanie zawarta na okres – od 01.01.20011r. do 31.12.2011r.
  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – 03.01.2011r

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. nr 93, poz. 592 z póżn. zm).

 

 1. Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z materiałami informacyjnymi i szczegółowymi warunkami konkursu oraz pobrać formularze oferty na stronie szpitala: www.spzoz.jaroslaw.pl lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 15 –, w dniach od 05.11.2010r. do 26.11.2010r. w godz. od 7.30 do 15.05.
 2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnia dotyczące wątpliwości związanych z materiałami informacyjnymi, sposobem przygotowania oferty itp.
 3. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. med. Piotr Cisek tel (016) 62104611 .
 4. Oferenci moją możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu–  §16 i § 17 rozporządzenia MZiOS z dnia 13.07.1998r. (Dz. U. 1998.93.592 z póżn. zm.).
 5. Oferty należy składać do dnia 26.11.2010r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju – sekretariat.
 6. Konkurs ofert rozpocznie się w dniu 26.11.2010r. o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 14 i zostanie rozstrzygnięty w ciągu 14 dni .
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie
Szczegółowe warunki konkursu ofert